Характеристика діяльності ВАТ «Ланнівський цукровий завод»та його техніко-економічний аналіз

Характеристика діяльності ВАТ «Ланнівський цукровий завод»та його техніко-економічний аналіз

Читайте также:
  1. I. Краткая характеристика группы занимающихся
  2. I. Общая характеристика работы
  3. III А. Витрати діяльності 1 страница
  4. III А. Витрати діяльності 2 страница
  5. III А. Витрати діяльності 3 страница
  6. III А. Витрати діяльності 4 страница
  7. III. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

У червні 1909 року на землях, що належать графові Мекленбург-Стрелицькому і принцесі Саксен-Альтенбургськой, був побудований Ланнівський цукровий завод (другий в Карлівськом маєтку). Завод був малопотужний: у добу переробляв не більше 3 тис.центнерів буряка. Електромоторів не було, устаткування, механізми приводилися в рух паровими машинами через загальні трансмісії. Парові казани мали тиск до 8 атмосфер, Робочі працювали по 12 годин на добу, проживали в казармах по 60-70 чоловік в секції.

В період Великої Жовтневої социалістичної революції і під час громадянської війни при заводі з робочих були створені озброєні загони, які захищали завод від всіляких білогвардійських банд. У 1920 році в боротьбі проти белобандитів загинув секретар парторганізації завода тов. Колісниченко.

У 1923 році завод був реконструйований. Встановлені нова парова машина на 160 л.с, вакуум-апарат 1-го продукту, два парові казани продуктивністю 15 тонн пари в годину. Була також реконструйована випарна станція, розширений цех фільтрації і дефекосатурації.

В результаті проведеної роботи значно збільшилася переробка цукрового буряка в добу: до 6 тис.центнерів. На відкриття заводу прибув Голова Ради Міністрів України Влас Яковлевич Чубар.

З 1925 по 1938 рік завод іменувався ім’ям В.Я. Чубаря. До 1941 року завод збільшив свою продуктивність і переробляв вже до 6400 центнерів цукрового буряка в добу.

Під час Великої Вітчизняної війни німецько-фашистські загарбники при відступі висадили завод, повністю були зруйновані будівлі цехів і складів.

Після війни з І948 по І952 року на місці руїн велись роботи по будівництву нового заводу. І в 1952 році був налагоджений Ланнівський цукровий комбінат, оснащений сучасним устаткуванням. Продуктивність його при запуску складала 6 тис.центнерів буряка в добу.

За період з 1952 року по теперішній час, з метою збільшення потужності, завод неодноразово піддавався реконструкції.

Так, за цей період упроваджена нова техніка: встановлення бурякомийку КМЗ, дифузійний двозахідний апарат безперервної дії, два турбогенератори вітчизняного виробництва АП-1,5 і АР-4-3, 5 центрифуг з програмним управлінням для 1-го продукту пшдприємства «Зангерхаузен» і 10 центрифуг для 2-го і 3-го продуктів. Замість фільтропресів і механічних фільтрів встановлені дискові для фільтрації соку і сиропу. Це значно скоротило чисельність робочих звільнивши їх від важкої фізичної праці на фільтропресах і мехфільтрах. Парові казани переведені на рідке паливо (мазут), процес горіння палива в казанах автоматизований. Встановлено також два вакуум-апарати і два парові казани.

Роботи в мийному відділенні і газовій печі механізовані. Автоматизовано живлення випарної станції і інших об’єктів.

У 1975 році продуктивність заводу доведена до 16830 центнерів буряка в добу.

Велика робота проведена також по автоматизації і механізації виробничих процесів, по модернізації належного устаткування. Все це понизило витрату робочої сили на 100 центнерів переробленого буряка з 38 днів в 1965 році до 16,62 в 1975 році.

Багато зроблено по впорядкуванню території заводу і робочого селища. Побудовано 15 км. доріг із твердим покриттям до райцентру, прокладено більше 9000 кв.метров тротуарів, посаджено багато декоративних і фруктових дерев. Незрівнянно покращали культурно-побутове обслуговування трудящих, а також культура виробництва.(Із стендів музейної кімнати заводського клубу і копії довідки «Короткі історичні дані про роботу заводу і здійснення заходів щодо нарощування потужності і технічного переозброєння. 1972 р.)

На підставі замовлень «Востокиінторг» № 25/74008 і 0211/438 в 1971 році і 1975 року завод виготовляв і відправляв на експорт цукор-пісок до Алжиру, Ірану, Болгарської Народної Республіки, Афганістану і Монгольської Народної Республіки.

Ланнівський цукровий комбінат полягає у ведені Міністерства харчової промисловості Головного управління цукрової промисловості «Укрглавсахар» Полтавського бурякоцукрового тресту.

Загрузка…

З 1943 року по 1954 рік документи частково збереглися, упорядковані і здані спочатку в районний, а потім в обласний архів. Експертизі документи не піддавалися. В 1975 році проводилася научно-технічна обробка документів. Документи впорядковані по 1973 рік.

Відкрите акціонерне товариство «Ланнівський цукровий завод» засноване відповідно до наказу №406-АТ регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 16.11.1996 p., шляхом перетворення державного підприємства Ланнівський цукровий завод Ланнівського цукрокомбінату у відкрите акціонерне товариство згідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 року №290/96-ВР.

Загальна площа посіву цукрових буряків в 1999 році становила 90га, в 2000 році 96га. Заготовлено цукрових буряків в 2000 році 108632 тон.

Відкрите акціонерне товариство «Ланнівський цукровий завод» створене для проведення приватизації державного майна підприємства Ланнівський цукровий завод Ланнівського цукрокомбінату шляхом продажу акцій, залучення недержавних інвестицій у процесі приватизації та для здійснення переробки цукрового буряку й інших видів діяльності, передбачених Статутом, з метою одержання прибутків, збільшення доходів акціонерів згідно з чинним законодавством України.

Майно «відкритого акціонерного товариства «Ланнівський цукровий завод» складається з основних засобів та оборотних активів, а також інших цінностей, вартість яких відображено в балансі акціонерного товариства.

Відкрите акціонерне товариство «Ланнівський цукровий завод» є власником:

майна, переданого йому засновником у власність;

продукції, виробленої акціонерним товариством внаслідок господарської діяльності;

іншого майна, набутого на підставах, незаборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю акціонерного товариства або передане йому в користування, несе акціонерне товариство.

Акціонерне товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується Правлінням акціонерного товариства і реєструється в Торгово-промисловій палаті України; печатку зі своєю назвою та інші реквізити.

Акціонерне товариство має право продавати., передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами.

Акціонерне товариство має право укладати угоди ( контракти ), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання , доручення і комісії та інші угоди згідно чинного законодавства , набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати від свого імені позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді третейському суді.

Відкрите акціонерне товариство «Ланнівський цукровий завод» в своїй діяльності має право: наймати працівників за контрактом або в інших формах передбачених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми , системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників, створювати тимчасові підрядні, в тому числі творчі колективи з числа працівників заводу та інших громадян для виконання робіт на основі угод громадсько-правового характеру, відряджати в межах України та за кордон працівників акціонерного товариства та інших організацій, а також осіб, які працюють за договорами підряду та надають послуги даному підприємству;

реалізувати власну продукцію та майно, придбані товари, виконувати роботи та надавати послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі;

самостійно вибирати банківсько-кредитні установи для відкриття своїх рахунків, отримувати кошти від будь-яких фінансово-кредитних установ або підприємств на договірних засадах та комерційній основі, а також надавати банкам, підприємствам та громадянам на договірних засадах право використовувати вільні кошти акціонерного товариства згідно з чинним законодавством України;

засновувати банківські, інвестиційні, кредитні, страхові та трастові установи згідно з чинним законодавством України;

використовувати фірмовий знак, який відтворюється на речах, виробах, продукції, на транспортних засобах, що належать акціонерному товариству;

самостійно планувати усі види своєї діяльності;

самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні;

здійснювати емісію цінних паперів згідно з чинним законодавством України;

акціонерне товариство зобов’язане додержуватись технічних умов, стандартів на виготовлення продукції, виконання робіт, правил технічної безпеки та протипожежної безпеки, вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища;

майно акціонерного товариства не підлягає реквізиції або конфіскації в адміністративному порядку, за винятком випадків прямо передбачених законодавством України.

На території Карлівського району розташовано три цукрових заводи: ВАТ «Ланнівський цукровий завод», ВАТ «Халтурінський цукровий завод «, ВАТ «Жовтневий цукровий завод «. Це змушує в даних складних економічних умовах вести господарство так, щоб вчасно проводити розрахунки з постачальниками цукрових буряків, випускати цукор високої якості, що відповідає ГОСТу, ускладнює знаходити ринки збуту готової продукції та знаходити сировину для виробництва цукру.

Організаційно – управлінська структура підприємства ВАТ «Ланнівський цукровий завод» представлена в додатку Б.

Основні виробничі продукти і номенклатура

Предметом діяльності відкритого акціонерного товариства «Ланнівський цукровий завод» може бути:

заготівля та переробка буряка, в тому числі з давальницької сировини, переробка тростинного цукру-сирцю, виробництво цукру та побічної продукції;

фірмова торгівля власною продукцією, роздрібна та оптова торгівля іншими продовольчими та непродовольчими товарами, паливно-енергетичними та паливно-мастильними матеріалами, в тому числі товарообмінні операції;

закупівля, в тому числі від населення, зберігання та збут сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, в тому числі товарообмінні (бартерні) операції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

збуто-постачальницька та виробнича діяльність у сфері забезпечення сільськогосподарських товаровиробників комбікормами, насіннєвим матеріалом, паливно-мастильними матеріалами, засобами захисту тварин і рослин, іншими засобами виробництва, у тому числі на дилерських засадах;

лізингова діяльність, прокат техніки, інших знарядь сільськогосподарського виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;

ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарських та іншої техніки, автомобілів, інші види технічного сервісу;

виробництво сільськогосподарської продукції;

виробництво продовольчих та непродовольчих товарів з власної та придбаної сировини;

транспортні послуги населенню, організаціям та підприємствам; автомобільні перевезення вантажів у межах України та за її межами;

торговельно-закупівельна діяльність, збуто-постачальницька, заготівельно-збутова та інша посередницька діяльність на дилерських і агентських засадах;

громадське харчування;

маркетингові послуги;

інвестиційна діяльність;

побутові послуги;

юридичні послуги;

медичні послуги населенню;

заснування банківських, інвестиційних, кредитних, страхових та трастових установ згідно чинного законодавства;

здійснення зовнішньо-економічної діяльності в порядку передбаченому чинним законодавством;

рекламна діяльність;

проведення аукціонів, ярмарок, лотерей;

виробництво електроенергії для технологічних потреб;

виробництво та продаж теплової енергії.

Товариство може здійснювати інші види діяльності, що не заборонені законодавством. Відкрите акціонерне товариство «Ланнівський цукровий завод» є юридичною особою від дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та підстатутних документів.

Відкрите акціонерне товариство «Ланнівський цукровий завод» є власником:

майна, переданого йому засновником у власність;

продукції, виробленої акціонерним товариством внаслідок господарської діяльності;

іншого майна, набутого на підставах, незаборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю акціонерного товариства або передане йому в користування, несе акціонерне товариство.

По результатам роботи ВАТ «Ланнівський цукровий завод» за 2007, 2008, 2009 роки можна сказати, що обсяг виробництва продукції був найвищим у 2008 році і становив 19529,1 тис.грн. У 2009 році цей показник становить 17324,3 тис.грн. Так як значних змін у середньосписковій чисельності працівників даного підприємства за проаналізовані роки не відбулось то середньорічний виробіток найвищим був у 2008 році: на одного працівника, всього — 28099 грн/чол, на одного працівника основного виробництва — 34382 грн/чол, на одного робітника основного виробництва- 40183 грн/чол.

Виручка від реалізації продукції у 2009 році становить 61419 тис.грн. — це найвищий показник серед періодів які порівнюються (2006 рік — 11351,8 тис.грн., 2007 рік — 13564,5 тис.грн., 2008 – 39507тис. грн) витрати на виробництво реалізованої продукції у 2008 році найбільші — 19279,9 тис.грн.

Средньомісячна заробітна плата на підприємстві ВАТ «Ланнівський цукровий завод» зросла від 546,36 грн. у 2007 році до 744,01 грн. у 2009 році.

На підприємстві темп зростання фонду оплати праці вище, ніж темп зростання продуктивності праці, так за 2008р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року продуктивність праці зменшилась на 1,2 % тоді як фонд оплати праці за 2008 рік збільшився на 21,3 %. У 2009 році фонд оплати праці становить – 6080,3 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в 2009 році склала 1256,25 грн., а темп зростання середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника в порівнянні з 2008 роком склав 124,5 % .

Зростання заробітної плати обумовлено підвищенням посадових окладів, тарифних ставок, відрядних розцінок в 1,34 рази.

На протязі всього року підприємство дотримувалось вимог чинного законодавства стосовно мінімальної заробітної плати і на кінець року вона становила 744,01 грн. в місяць.

Середньооблікова чисельність працівників основного виробництва у 2008 році дорівнює 636 чол., у 2009 – 668 чол., а середньооблікова чисельність робітників основного виробництва у 2008 році дорівнює 578 чол., у 2009 році – 595 чол., середньорічний виробіток на одного працівника основного виробництва становить у 2008 році – 14614, у 2009 – 34382. Середньорічний виробіток на одного робітника основного виробництва становить у 2009 році – 2896, у 2009 – 40183.

Для всіх категорій працюючих на підприємстві встановлені щорічні відпустки тривалістю 24 календарних днів. Додаткові відпустки за працю зі шкідливими умовами надаються згідно затвердженому переліку професій і посад працюючих, який надає право на додаткову відпустку. Додаткові відпустки 2008 році надані 186 чол. з них 82 жінки.

Ведеться облік виконання норм виробітку, чисельності працюючих, формування фонду оплати праці і статзвіті по праці.

Дані які відображають операційні витрати діяльності підприємства ВАТ «Ланнівський цукровий завод» представлені в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Операційні витрати

Показники Один.
виміру
2008 р.
фактично
2009 р.
фактично
Темпи
зростання
Матеріальні затри тис. грн. 1,08
Витрати на оплату праці тис. грн. 1,08
Відрахування на соціальні заходи тис. грн. 1,08
Амортизація тис. грн. 0,8
Інші операційні витрати тис. грн. 0,81
Разом тис. грн. 1,075

З вищенаведеної таблиці видно, що у 2008р., відбулося збільшення затрат на матеріальні затрати на 8 %; збільшення витрат на оплати праці у 2009 році на 8%, збільшення відбулося за рахунок збільшення чисельності виробничого персоналу; зменшилися амортизаційні підрахунки на 0,92%. Взагалі операційні витрати в 2009 році в порівняні з попереднім періодом зменшилися на 0,19%, це свідчить про не значні зменшення об’ємів виробництва продукції на підприємстві ВАТ «Ланнівський цукровий завод».

2.2 Аналіз фінансового стану ВАТ «Ланнівський цукровий завод»

Під аналізом фінансової звітності підприємства розуміють виявлення взаємозв’язків між різними показниками його фінансово-господарської діяльності, включеними в звітність.

Джерелами інформації для проведення даного аналізу є наступні форми бухгалтерської звітності:

1. Баланс підприємства за 2009 рік (таблиця В1 додатку В);

2. Звіт про фінансові результати за 2009 рік (таблиця В2 додатку В);

Горизонтальний та вертикальний аналіз актива балансу підприємства

Сутність горізонтального аналізу полягає у наступному: в балансі підприємства проводяться розрахунки у абсолютному та відносному порівнянні кожної позиції балансу за певний період. Цінність результатів даного аналізу суттево знижується в умовах інфляції, але дані можно використовувати у міжгосподарських порівняннях. Горізонтальний та вертикальний аналіз актива представлені у таблиці В5 та В7 (Додаток В)

Велике значення для оцінки фінансового стану має вертикальний аналіз балансу, який дає уявлення про фінансовий облік у виді відносних показників. Ціль такого аналізу — розрахунок питомої ваги окремих статей в сумі балансу та оцінка його змін. За допомогою вертикального аналізу можна проводити міжгосподарські порівнювання підприємств, а відносні показники зглажують негативний вплив інфляційних процесів [9].

Як показали проведені розрахунки, збільшення валюти балансу відбулося за рахунок збільшення довгостроковой фінансовой заборгованості, запаса готової продукції, поточних фінансових інвестицій, та грошових коштів в іноземній валюті.

Ріст грошових коштів в іноземній валюті сприяє збільшенню ліквідності та платоспроможності підприємства, що в свою чергу є значним критерієм для інвесторів, тобто сприяє росту інвестиційной привабливості підприємства.

На підприємстві відбулося скорочення виробничих запасів, що сприяло збільшенню оборотності оборотних запасів, а також скороченню витрат на збереження запасів.

Горизонтальний та вертикальний аналіз пасива балансу підприємства

Горизонтальний та вертикальний аналіз пасива балансу ВАТ «Ланнівський цукровий завод» показані у таблиці В6 та В8 (Додаток В)

Проаналізував структуру пасиву балансу можна відмітити скорочення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а також поточної заборгованості по довгострокових зобов’язаннях. Це свідчить про ріст ліквідності та фінансової стійкості підприємства.

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Основою стабільності стану підприємства служить його стійкість. На стійкість підприємства впливають різні фактори стану підприємства на товарному ринку; потенціал у діловій співпраці; ступінь залежності від зовнішніх кредиторів і інвесторів; наявність неплатоспроможніх дебіторів; ефективність фінансових та господарських операцій та ін. Такий різновид факторів поділяє саму стійкість по видам:

внутрішня;

зовнішня;

загальна (цінова);

фінансова.

Внутрішня стійкість- це такий загальний фінансовий стан підприємства, при якому забеспечується стабільно високий результат його функціонування. В основі її досягнення полягає принцип активного реагування на зміну внутрішніх та зовнішніх факторів.

Зовнішня стійкість підприємства зумовлена стабільністю економічної середи, у рамках якої здійснюється його діяльність. Вона досягається відповідною системою управління ринковою економікою у масштабі всієї держави.

Загальна стійкість підприємства — це такий рух грошових потоків, при якому забезпечується постійне збільшення коштів, що надійшли над витратами.

Платоспроможність — це здатність підприємства повністю виконувати свої платіжні зобов’язання, які випливають із торгових, кредитних та інших операцій платіжного характеру.

Найвищою формою стійкості підприємства є його здатність розвитку в умовах внутрішнього та зовнішнього середовища. Для цього підприємство повинно бути кредитоспроможним.

Кредитоспроможнім є підприємство при наявності у нього передумов для одержання кредиту і спроможності своєчасно повернути його з відсотками за рахунок прибутку або інших фінансових ресурсів.

Таким чином, фінансова стійкість підприємства – це такий стан його фінансових результатів і ресурсів, їх розподіл і використання, який забеспечує розвиток підприємства на основі зросту прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності в умовах припустимого рівню риску.

Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, які характеризують ступінь забезпеченості запасів та витрат джерелами їх формування.

До абсолютних показників фінансової стійкості відносяться:

1. Наявність власних джерел формування запасів та витрат (СОС), представляють собою різницю між власним капіталом та необоротними активами, де власний капітал визначається по пасиву баланса підприємства і є сумою 1, 2 і 5-го розділів і складає 27831 тис. грн на початок і 30998 тис. грн. на кінець звітнього періоду, а розміри запасів і витрат відображені у 2-му розділі активу баланса і складає по балансу ТОВ «Ланнівський цукровий завод» на початок звітнього періоду 35332 тис. грн і на кінець звітнього періоду 32217 тис. грн.

2. Наявність власних та довгострокових запозичених джерел формування запасів та витрат (СД) визначаються шляхом збільшення попереднього показника на суму довгострокових пасивів.

3. Наявність загальної величини джерел формування запасів та витрат (ОИ) визначається шляхом збільшення попереднього показника на суму короткострокових позичених засобів.

Для наочності зведемо аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ВАТ «Ланнівський цукровий завод» у таблицю 2.2

Таблиця 2.2

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ВАТ » Ланнівський цукровий завод «

Показники На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміни, тис.грн.
1.Реальний власний капітал 1 823,00 2 285,00 462,00
2.Необоротні активи 2 271,00 1 942,00 -329,00
3. Наявність СОС 448,00 343,00 791,00
4 Довгострокові пасиви 0,00 0,00 0,00
5. Наявність СД 448,00 343,00 791,00
6. Короткострокові позикові кошти 446,00 500,00 54,00
7. Наявність ОІ -2,00 843,00 845,00
8.Загальна величина запасів 5 287,00 2 458,00 7745,00
9.Залишок або недолік СОС 5 735,00 2 115,00 7850,00
10. Залишок або недолік СД 5 735,00 2 115,00 7850,00
11. Залишок або недолік ОІ -5 289,00 -1 615,00 3 674,00

Данні таблиці 2.2 свідчить про те що у першому кварталі 2009 року на підприємстві ВАТ «Ланнівський цукровий завод» спостерігається стійкий фінансовий стан,

Розрахунок відносних показників фінансової стійкості наведено у таблиці 2.3

Таблиця 2.3

Розрахунок відносних показників фінансової стійкості.

Показники На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду Зміни Нормативні значення
Кзвк , коэфіціент забеспеченності активів власними коштами 0,27 0,33 0,06 0,1
Кзз , коефіціент забеспеченості запасів власними джерелами формування 0,40 0,45 0,05 0,6…0,8
Кмвк ,коефіцієнт маневрування власного капиталу 0,52 0,57 0,05 0,5
Кавт, коефіцієнт автономіі підприємства 0,56 0,58 0,02 0,4…0,5
Ксзв , коефіцієнт співвідношення запозичених та власних коштів 0,50 0,43 -0,07 < 1
Кфс , коефіцієнт фінансової стійкості 1,30 1,40 0,10 0,6

Розрахунки показали , що практично усі показники фінансової стійкості задовольняють нормативні (крім коефіцієнт співвідношення запозичених та власних коштів, що пояснюється більшою питомою вагою власного капітала над запозичиним). Всі показники свічать що у першому кварталі 2009 року підприємстово ВАТ «Ланнівський цукровий завод» фінансово стійке.

Загальну оцінку фінансового стану підприємства та його динаміки проведемо за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Він складається, виходячи з бухгалтерського балансу підприємства, шляхом агрегування статей балансу в групи. Ці групи формуються за ознакою ліквідності засобів за активом, та за терміновістю зобов’язань за пасивом. Аналітичний баланс доповнюється розрахунками динаміки та структури статей.

За даними таблиці охарактеризуємо структуру балансу, тобто проведемо вертикальний аналіз та горизонтальний аналіз.

В активі:

1. Характер зміни загальної вартості майна. Його зростання оцінюється позитивно, тому що свідчить про розширення виробництва. Зниження вартості майна, навпаки, говорить про зниження активності підприємства в бізнесі, погіршення його фінансового стану. Необхідно простежити динаміку вартості майна за два або більше років для остаточного висновку.

Звернемося до аналітичного балансу (табл.2.4). Слід відмітити, що вартість майна за аналізуємий рік впала на 2700 тис. грн., або на 94,37 %. Це являється негативним результатом в роботі підприємства.

Таблиця 2.4

Оцінка динаміки структури балансу

Найме-нування статей Методика розрахунку, рядки На початку періоду На кінець періоду Абсолютне відхилення, тис., грн Темп зростання, %
тис., грн у % до підсумку тис., грн у % до підсумку
Актив балансу
1. Майно — усього -2700 94,37
1.1.Іммобілізовані (необоротні) активи 24,82 28,86 109,74
1.2.Мобільні (оборотні) активи 260+270 75,17 71,13 -3861 89,29
1.2.1.Запаси й витрати (матеріальні оборотні активи (з 100 по 140)+270 59,35 61,84 -480 98,31

Продовження таблиці 2.4

1.2.2. Дебіторська заборгованість з 150 по 210 15,51 7,52 -4039 45,76
1.2.3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи з 220 по 250 15,51 7,52 -4039 45,76
Пасив балансу
1.Джерела майна — усього -2700 94,37
1.1.Власні й прирівняні до них кошти 380+430+630 57,98 68,44 111,38
1.2.Позикові кошти 480+620 42,01 31,56 -5867 70,90
1.2.1.Довгострокові зобовязаняя 7,56 7,63 -172 95,26
1.2.2.Короткострокові кредити й позики з 500 по 510 25,01 20,20 -2850 76,25
1.2.3.Кредиторська заборгованість з 520 по 610 9,44 3,74 -2837 37,41

Прослідимо тенденцію, яка склалася за 2 роки. Звітні дані за попередній рік свідчать про те, що за цей період середньорічна вартість майна дорівнювала 47011 тис. грн. Таким чином спостерігається не стабільна тенденція зростання вартості майна. В аналізуємому році вона зменшилася у порівнянні з минулим на 368 тис. грн. або на 0,78%:

2. співвідношення вартості необоротних і оборотних активів.

На підприємстві, що аналізується іммобілізовані (необоротні) активи складають 34,23% у вартості майна, що говорить про зниження об’ємів виробництва і можливу орієнтацію на торгівельну або посередницьку діяльність..

Перевіримо ефективність використання основних засобів.

Для оцінки стану основних засобів варто розрахувати коефіцієнт їхнього зносу як відношення накопиченого зносу (рядок 032 балансу) до первісної вартості основних засобів (рядок 031 балансу). Величина коефіцієнта вище 0,5 свідчить про високу зношеність основних засобів і про необхідність їх відновлення.

Коефіцієнт зносу дорівнює:

на початок року ;

на кінець року .

Даний коефіцієнт перевищує критичний (0,5) і свідчить про погіршення стану основних засобів і необхідність заміни устаткування на нове.

Коефіцієнт фондовіддачі розраховується як відношення чистого доходу від реалізації продукції до середньорічної вартості основних засобів:

.

У минулому році цей коефіцієнт складав 1,35. Таким чином, позитивна тенденція розрахованих показників дає можливість зробити висновки про те, що зростання необоротних активів виправдане підвищенням їх ефективності. Нагадаємо, що обсяг чистого доходу визначається за «Звітом про фінансові результати» (ряд. 035 або 030 для малих підприємств).

3. Структура оборотних активів та їх динаміка. Значна доля в оборотних активах запасів свідчить про те, що підприємство забезпечене матеріальними засобами для здійснення своєї діяльності. Разом з тим, величина запасів не повинна бути надмірною. Для з’ясування стану запасів рекомендується розрахувати:

коефіцієнт оборотності як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації і середньорічної величини запасів;

тривалість обороту запасів як відношення тривалості року в днях (З65) і коефіцієнта оборотності.

Збільшення вартості запасів характеризується позитивно при збільшенні їхньої оборотності або зниженні тривалості обороту.

Особливо треба відзначити величину і характер зміни дебіторської заборгованості. Розширення діяльності підприємства спричиняє зростання дебіторської заборгованості. Тому слід зазначити, як виросла за аналізований рік у порівнянні з попереднім виручка від реалізації продукції і чи відповідає це стану дебіторської заборгованості. Можна також розрахувати коефіцієнт оборотності і тривалість обороту дебіторської заборгованості.

Наявність вільних коштів на підприємствах України, як правило, незначна. Це найбільш мобільний елемент оборотних активів і їх доцільно пускати в обіг, а не зберігати на рахунках. Вони використовуються для придбання запасів, цінних паперів, погашення кредиторської заборгованості. З цього погляду варто оцінити динаміку коштів за рік.

Оборотні активи аналізуємого підприємства займають у структурі майна до 71,13% на кінець року, при цьому їх вартість упала на 3861 тис. грн.

Розрахуємо коефіцієнти, які свідчать про ефективність використання запасів, вартість яких за рік декілька скоротилась:

коефіцієнт оборотності

;

тривалість обороту

дня.

У минулому році цей коефіцієнт складав 1,39. Таким чином, позитивна тенденція розрахованих показників дає можливість зробити висновки про те, що зростання необоротних активів виправдане підвищенням їх ефективності.

Дебіторська заборгованість зменшилась. Це свідчить про те, що знизились борги споживачів та інших суб’єктів перед даним підприємством. У порівнянні з минулим роком середньорічна вартість дебіторської заборгованості знизилась на 16,4%:

де 8485,08 – середньорічна дебіторська заборгованість за минулий рік.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості склав:

Тривалість обороту дебіторської заборгованості:

дня.

Порівнявши ці показники з їх значенням за минулий рік (коефіцієнт оборотності 7,2; тривалість обороту 50,7 дня) можна зробити висновок про незначне покращення оборотності дебіторської заборгованості і необхідність розробки заходів щодо її стабілізації.

4. Співвідношення власного і позикового капіталу. Перевищення першого над другим формує стійке фінансове становище. Разом з тим, не можна визнати доцільним відмовлення підприємства від позикових засобів, тому що це обмежує його можливості подальшого розширення своєї діяльності.

В підприємства, що аналізується спостерігається тривала тенденція перевищення власних та прирівняних до них коштів над позиковими. На кінець року, що аналізується їх питома вага склала відповідно 68,44 та 31,56%.

У зв’язку з цим можна зробити висновок про досить непоганий фінансовий стан ВАТ „Ланнівський цукровий завод”.

5. Структура позикового капіталу. Для підприємств України характерно переважне використання короткострокових кредитів, що обумовлено рядом об’єктивних причин. Це веде до формування шаткого фінансового становища, оскільки такі кредити вимагають швидкої віддачі, і отже – наявності необхідних засобів.

Викликає також інтерес аналіз структури позикових засобів. Якщо в них превалюють кредити банків, це значить, що підприємство використовує ринкові закони при проведенні своєї діяльності. Якщо в них превалює кредиторська заборгованість, а в ній – необґрунтована (щодо оплати праці, бюджету, позабюджетних фондів), це характеризує погане фінансове становище і неплатоспроможність підприємства.

Позикові кошти підприємства мають таку структуру:

довгострокові зобов’язання (7,63% у вартості майна);

кредиторська заборгованість займає 3,74% у вартості майна. До кінця року ця заборгованість значно знизилась, що свідчить про вчасні розрахунки з постачальниками;

короткострокові кредити й позики підприємство у періоді, що аналізується не використовує.

Структура позикових коштів аналізуємого підприємства дещо відрізняється від типової. Для підприємств України характерно, що найбільше місце займає кредиторська заборгованість, наступне – короткострокові кредити й позики, а довгострокові зобов’язання використовуються дуже слабо.

Для завершення аналізу за цим пунктом порівняємо дебіторську і кредиторську заборгованість, розрахувавши коефіцієнт їх співвідношення (Ксп.):

(2.7)

де ЗД – заборгованість дебіторська;

ЗК – заборгованість кредиторська.

На початок року ,

на кінець року .

Розрахунки показали що коефіцієнти відрізняються від оптимального (що дорівнює одиниці) і вказують на розбіжності дебіторської і кредиторської заборгованості.

Порівняти зміну підсумків балансу та фінансових результатів господарської діяльності.Останні містяться у формі №2 бухгалтерської звітності.

Порівнюються коефіцієнти зміни чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (КВ) і валюти (підсумку) балансу (КБ). Коефіцієнт КБ розраховується як середнє значення за рік. Якщо КВ > КБ, то можна відзначити більш ефективне використання фінансових ресурсів і навпаки, якщо КВ < КБ, то ресурси підприємства в звітному році використовувалися менш ефективно.

Коефіцієнт КВ, як було розраховано вище, складає 0,98, коефіцієнт КБ дорівнює 1,29. У даному разі спостерігається негативна тенденція перевищення темпів зростання використаних ресурсів над темпами росту результатів діяльності. Це викликає необхідність більш детальної перевірки результатів діяльності аналізуємого підприємства.

В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок про досить непоганий фінансовий стан підприємства.

Розглянемо аналіз ліквідності балансу. Під ліквідністю балансу розуміється ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов’язань.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів за активом, згрупованих за ступенем їхньої ліквідності і розташованих у порядку її зменшення, з зобов’язаннями за пасивом, згрупованих за термінами їхнього погашення і розташованих у порядку зростання цих термінів.

Оцінка ліквідності балансу проводиться шляхом порівняння підсумків за відповідними групами активу та пасиву. Для наочності й зручності розрахунків складається таблиця (див. табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Аналіз ліквідності балансу

Рівень ліквідності Актив Пасив Надлишок або недостача платіжних засобів
Позначення На початок звітного періоду (А) На кінець звітного періоду Позначення На початок звітного періоду (П) На кінець звітного періоду (П) На початок звітного періоду
(А-П)
На кінець звітного періоду (А-П)
А1 П1 -2449 -4421
А2 П2 -3180 -1955
А3 П3
А4 П4 -15916 -17922

Проаналізуємо економічний зміст отриманих співвідношень. Він зводиться до наступного:

1. Зіставлення підсумків по групах А1 і П1 відбиває співвідношення поточних платежів і надходжень засобів. У даному випадку спостерігається значна нестача найбільш ліквідних активів для погашення відповідних зобов’язань.

2. Зіставлення підсумків по групах А2 і П2 відбиває можливість зміни поточної ліквідності в недалекому майбутньому.

3. Зіставлення підсумків по третій і четвертій групах відбиває перспективну ліквідність підприємства. Мінімальною умовою фінансової стійкості є наявність нормативних співвідношень по четвертій групі.

4. Можна зробити висновок про неліквідність балансу у 2009 році.

Оскільки такі розрахунки не дозволяють однозначно оцінити ліквідність балансу, розраховується наступний узагальнюючий коефіцієнт Куз.

результат узагальнюючого коефіцієнта майже однакові, але це також свідчить про неліквідність балансу підприємства у звітному періоді .

Розглянемо аналіз прибутковості підприємства. Даний розділ містить у собі аналіз абсолютних і відносних показників прибутковості підприємства. Аналіз виконується за звітний та минулий роки і виявляється динаміка показників.

Аналіз абсолютних показників прибутковості проводиться на підставі даних табл. 2.6, яка містить показники по аналізуємому підприємству.

Таблиця 2.6

Аналіз чистого прибутку (збитку)

Найменування показника За
попередній рік,
тис. грн.
За звітний рік,
тис. грн.
Відхилення
від попереднього року
тис. грн. %
1. Валовий прибуток (збиток) 176,2
2. Прибуток (збиток) від операційної діяльності 241,6
3. Прибуток (збиток) від участі в капіталі
4. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподатковування
5. Податок на прибуток
6. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподатковування 263,2
7. Надзвичайний прибуток (збиток) після оподатковування
8. Чистий прибуток (збиток) 263,2

У 2009 році Ват „Ланнівський цукровий завод” отримав прибуток майже від усіх видів діяльності.

Аналізуючи прибутковість підприємства, можна зробити такі висновки.

Позитивним є зростання чистого прибутку у звітному році в порівнянні з минулим на 1 630,9 тис. грн. або на 11,3%. Разом з цим слід звернути увагу на те, що валовий прибуток знизився, хоча і в невеликих межах. Значну долю в отриманні прибутку надала діяльність підприємства у сфері капіталу, що підкреслює його ринковий напрямок. Розрахунки рентабельності та ефективності управління згруповані в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Показники рентабельності підприємства

Назва показника

Порядок
обчислення
Значення
показників, %
за
минулий
рік
за
звітний
рік
за минулий рік за звітний рік
1. Загальна рентабельність підприємства 3,61 7,88
2. Чиста рентабельність підприємства 2,59 6,95
3. Чиста рентабельність власного капіталу 4,53 11,03
4. Чистий прибуток на 1 грн. реалізованої продукції 3,12 5,28
5. Прибуток від операційної діяльності на 1 грн. реалізованої продукції 6,10 9,5
6. Прибуток від звичайної діяльності на 1 грн. реалізованої продукції 4,33 6,0

Слід відмітити, що в попередньому році рентабельність підприємства гірша ніж у звітному періоді. Це характеризується прибутковістю діяльністю підприємства.

Розглянемо оцінку ринкової стійкості підприємства. В цьому розділі розраховується ряд коефіцієнтів, що відомі як коефіцієнти фінансової стійкості.

До них відносяться коефіцієнти: автономії, маневреності, фінансової стійкості, фінансування.

Коефіцієнти фінансової стійкості розраховуються за станом на початок і кінець звітного року.Фінансово стійким є підприємство, що за рахунок власних коштів покриває засоби, вкладені в активи, не допускає невиправданої дебіторської і кредиторської заборгованості, у термін розплачується за своїми обов’язками.

Нижче приводиться таблиця 2.8, в якій проводяться розрахунки для встановлення типу фінансової ситуації за даними балансу аналізованого підприємства.

Таблиця 2.8

Аналіз забезпеченості запасів джерелами

Показники Порядок розрахунку
(код рядків балансу чи номер рядків даної таблиці)
На початок року На
Кінець року
Реальний власний капітал (380+430+630)
Необоротні активи
Наявність власних обігових коштів (1-2) табл.
Довгострокові зобов’язання
Наявність довгострокових джерел формування запасів (3+4) табл.
Короткострокові (поточні) зобов’язання (500+510)
Загальна величина основних джерел формування запасів (5+6) табл.
Запаси (з 100 по 140)
Надлишок (+) чи недолік (-) власних обігових коштів (3-8) табл. -11826 -10086
Надлишок (+) чи недолік (-) довгострокових джерел формування запасів (5-8) табл. -8197 -6629
Надлишок (+) чи недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів (7-8) табл.

З розрахунків видно, що підприємство забезпечене власними обіговими коштами і у звітному, і попередньому періоді. У 2009 році наявна нестача довгострокових джерел формування запасів. В цілому, спостерігається достатня сума загальної величини основних джерел формування запасів.

Оцінимо фінансову стійкість підприємства. Розрахунки за цим розділом згруповані в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Коефіціент фінансової стійкості підприємства

Назва коефіцієнта Порядок обчислення Значення коефіцієнтів
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
1. Автономії 0,57 0,68
2.Маневреності

0,70 0,68
3. Фінансової стійкості 1,38 2,17
4.Фінансування 0,72 0,46

Висновки за наведеними даними такі:

коефіцієнт автономії перевищує норматив, тобто характеризує можливості автономної роботи;

коефіцієнт маневреності вище 0, і має тенденцію до підвищення;

коефіцієнт фінансової стійкості відображає значне перевищення власних коштів над позиковими у попередньому періоді, але у 2009 році коефіцієнт більше одиниці.

Підприємство має стійкий фінансовий стан за результатами розрахунків, наведених утаблиці 2.9

Розрахуємо оцінку ліквідності активів підприємства. У цьому розділі розраховуються коефіцієнти, що відбивають платоспроможність підприємства і доповнюють аналіз ліквідності балансу. Останній не дозволяє розкрити можливості підприємства щодо погашенню короткострокової заборгованості підприємств. Як і в попередньому розділі, показники розраховуються за станом на початок і кінець року.

Платоспроможним вважається підприємство, здатне погасити заборгованість за рахунок коштів, якими воно володіє.

Найкраще платоспроможність підприємства характеризують коефіцієнти ліквідності (покриття). Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення активів у гроші і покриття з їхньою допомогою всіх наявних короткострокових зобов’язань, розраховуються три показники ліквідності:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошового покриття) Ка.л.:

, (2.8)

де ГК – грошові кошти і їхні еквіваленти (ряд. з 230 по 240 активу балансу);

ПФІ – поточні фінансові інвестиції (ряд. 220 активу).

2. Коефіцієнт критичної ліквідності (фінансового покриття) Кк.л.:

, (2.9)

де ЗД – дебіторська заборгованість (ряд. з 150 по 210 активу балансу); (з 160 по 210)М;

ГП – готова продукція (ряд. 130).

3. Коефіцієнт поточної ліквідності (загального покриття) Кп.л.:

, (2.10)

де ОА – оборотні активи підприємства (підсумки розділів 2 і 3 активу балансу).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Це платоспроможність на дату складання балансу.

Коефіцієнт критичної ліквідності відбиває можливості погашення короткострокових зобов’язань у перспективі за умови, що будуть здійснюватися своєчасні розрахунки з дебіторами. Це платоспроможність на період тривалості обороту дебіторської заборгованості.

Розрахунки наведених коефіцієнтів по підприємству містяться в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Коефіціент ліквідності активів

Назва коефіцієнта Порядок обчислення Значення коефіцієнтів
на початок року на кінець року на початок року на кінець року
1. Абсолютної ліквідності 0,02 0,01
2. Критичної ліквідності 1,9 2,7
3. Поточної ліквідності 2,18 2,9

Розрахунки показали відхилення від норми коефіцієнту абсолютної ліквідності, що свідчить про неможливість погашення короткострокової заборгованості найближчим часом. Коефіцієнти критичної ліквідності та поточної ліквідності перевищують оптимальне значення. Завдяки цьому підприємство можна віднести до першого класу платоспроможності, але за умови забезпечення погашення короткострокової заборгованості.

З вище наведеного потрібно зробити висновок. На основі дослідження та аналізу літературних джерел було проведенно внутрішній фінансовий аналіз для ВАТ «Ланнівський цукровий завод». При оцінці рівня конкурентоспроможності вище зазначеного підприємства методом ефективної конкуренції треба оцінити його фінансовий стан, як одну зі складових елементів, що формують його конкурентоспроможність. Для оцінки фінансового стану було запропоновано провести аналіз наступних груп показників: оцінка майнового становища, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Потрібно відмітити, що ВАТ «Ланнівський цукровий завод» має доволі непоганий фінансовий стан, про що свідчать коефіцієнт придатності необоротних активів, розмір власних оборотних коштів, рівномірне використання основних засобів виробництва, можливість підприємства вчасно розраховуватися з кредиторами (збільшення коефіцієнту концентрації залученого капіталу на кінець періоду говорить про привабливість інвестування коштів для кредиторів), доволі швидкий оборот капіталу як для підприємства такого масштабу, а також добрі показники рентабельності.

Загалом, можливо зробити висновок про стабільний фінансовий стан ВАТ „Ланнівський цукровий завод”, але щоб він не погіршувався потрібно удосконалювати технологічні лінії виробництва, покращувати якість продукції, просувати товари на міжнародні ринки, та обновити основні виробничі фонди.


Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

21 − 18 =