Кафедра правознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

_______________________________

“______”_______________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація праці у суді»

напрям підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________7.03040101__Правознавство___________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація________судова_діяльність_______________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення___Інститут юриспруденції та міжнародного права_

(назва інституту, факультету, відділення)

Луганськ – 2012 рік

Робоча програма «Організація праці у суді» для студентів за спеціальністю 7.03040101 Правознавство. „___” ______________, 2012 року. — 11 с.

Робоча програма складена на підставі:

робочого навчального плану напряму підготовки ________________________________________

спеціальності 7.03040101 правознавство __________________________________________,

програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором (проректором) «___» ___________ 2012 року.

Розробники:Котова Л.В. – доцент кафедри правознавства, к.ю.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства

Протокол від. “____”________________2012 року № ___

Завідувач кафедри ________________________ проф. Лазор Л.І.

Схвалено методичною комісією Інституту юриспруденції та міжнародного права

Протокол від. “____”________________2012 року № ___

Голова _______________ (__Капліна Г.А._______)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено:

Робоча програма навчальної дисципліни погоджується директорами, деканами інших інститутів, факультетів з підписами за наступною формою:

Погоджено директором, деканом ___________________________________________________________

(назва інституту, факультету)

_________________________________( прізвище та ініціали, підпис, дата)

Ó__________, 2012 рік

Ó __________, 2012 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань
0304 Право

За вибором
Напрям підготовки

Модулів – 2 Спеціальність (професійне
спрямування):
7.03040101_Правознавство
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________
(назва)
Семестр
Загальна кількість годин — 144 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента — 7
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст
28 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
136 год.
Індивідуальні завдання:год.
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:3

для заочної форми навчання – 1:18

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Формування у студентів системи знань щодо основних принципів, змісту правової організації роботи й управління у суді, в умовах продовження судової реформи в Україні.

Завдання: Сприяння оволодінню студентами базовими знаннями з дисципліни — навчити студентів основним теоретичним положенням, що відносяться до різноманітних питань організації праці в судах та системі нормативних актів, регулюючих цю соціально значущу діяльність у сучасних умовах. Вивчення студентами актуальних питань теорії і практики даної дисципліни допоможе їм у подальшої практичної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права; основні засади (принципи) здійснення правосуддя в Україні; організаційні основи системи судів загальної юрисдикції; основні напрями наукової організації праці при організації роботи в судах загальної юрисдикції; організаційні форми суддівського самоврядування; особливості забезпечення функціонування судової влади та засади фінансування судів.

Загрузка…

вміти: застосовувати цивільне процесуальне, кримінальне процесуальне законодавство та інше законодавство України в практичній роботі: при складанні судових актів; при прийомі громадян та розгляді їх заяв до суду; при організація судового діловодства в судах загальної юрисдикції.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні засади організації роботи у суді.

Тема 1. Предмет, система і основні положення курсу «Організація праці у суді».Поняття судової влади і її співвідношення з іншими гілками влади. Ознаки (основні риси) судової влади. Засади організації судової влади. Суд як орган судової влади. Основні ознаки судів як державних органів. Історичні передумови формування теорії розподілу влади та формування судової гілки влади.

Тема 2. Принципи здійснення правосуддя в Україні.Поняття та ознаки правосуддя (судочинства). Поняття принципів правосуддя та їх нормативний зміст. Принципи правосуддя, які проголошені у міжнарод­но-правових документах та їх реалізація у чинно­му законодавстві України. Галузеві принципи правосуддя. Інші засади судочинства в судах окремих судо­вих інстанції. Організаційні принципи правосуддя.

Тема 3. Характерістика законодавства України про судоустрій і статус суддів.Характерістика Конституція України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI. Новели Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Тема 4. Наукова організація праці у суді.Поняття, цілі і завдання наукової організації праці стосовно організації діяльності судів. Основні напрями наукової організації праці при організації роботи в судах загальної юрисдикції.

Тема 5. Система судів загальної юрисдикції.Поняття системи судів загальної юрисдикції та її основні ознаки. Поняття ланки судової системи та судової інстанції. Місцеві суди; Апеляційні суди; Вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд України.

Тема 6. Професійні судді, народні засідателі та присяжні.Правовий статус суддів. Поняття і загальна характеристика статусу суддів. Вимоги до кандидатів у професійні судді. Порядок призначення та обрання на посаду судді. Порядок зайняття посади судді суду загальної юрисдикції. Гарантії незалежності суддів. Участь народних засідателів та присяжних у здійсненні правосуддя.

Тема 7. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді.Статус і структура Національної школи суддів України. Завдання Національної школи суддів України.

Змістовий модуль 2. Характеристика та особливості організації окремих видів діяльності у суді.

Тема 8. Дисциплінарна відповідальність судді.Підстави дисциплінарної відповідальності судді. Особливості дисциплінарного провадження щодо судді.Тема 9. Суддівське самоврядування: загальні засади.Організаційні форми суддівського самоврядування. Збори суддів (місцевого суду, апеляційного суду, Вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України). Ради суддів відповідних судів. Конференція суддів та повноваження. Рада суддів України. З’їзд суддів України як найвищий орган суддівського самоврядування.Тема 10. Організаційне забезпечення діяльності судів.Особливості забезпечення функціонування судової влади. Матеріально-техничне забезпечення судів. Засади фінансування судів. Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової системи.Тема 11. Роль Державної судової адміністрації України у здійсненні організаційного забезпечення діяльності органів судової влади.Статус та повноваження Державної судової адміністрації України. Територіальні управління Державної судової адміністрації України. Апарат суду. Правовий статус керівника та працівників аппарату суду. Помічники суддів судів загальної юрисдикції. Тема 12. Організація судового діловодства в судах загальної юрисдикції.Характеристика Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді. Характеристика Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді.Тема 13. Судова статистика: поняття і цілі.Поняття та цілі судової статистики. Види і форми статистичної звітності. Правіла складання статистичних форм, система збору та обробка статистичної звітності.Тема 14. Професійна суддівська етика.Кодекс професійної етики судді від 24 жовтня 2002 р.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Загальні засади організації роботи у суді.
Тема 1. Предмет, система і основні положення курсу «Організація праці у суді».
Тема 2. Принципи здійснення правосуддя в Україні.
Тема 3. Характерістика законодавства України про судоустрій і статус суддів.
Тема 4. Наукова організація праці у суді.
Тема 5. Система судів загальної юрисдикції.
Тема 6. Професійні судді, народні засідателі та присяжні.
Тема 7. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді.
Разом за змістовим модулем 1
Усього годин
Модуль 2
Змістовий модуль 2. Характеристика та особливості організації окремих видів діяльності у суді.
Тема 8. Дисциплінарна відповідальність судді.
Тема 9. Суддівське самоврядування: загальні засади.
Тема 10. Організаційне забезпечення діяльності судів.
Тема 11. Роль Державної судової адміністрації України у здійсненні організаційного забезпечення діяльності органів судової влади.
Тема 12. Організація судового діловодства в судах загальної юрисдикції.
Тема 13. Судова статистика: поняття і цілі.
Тема 14. Професійна суддівська етика.
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин
ІНДЗ
Усього годин

5. Теми семінарських занять


Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 + 2 =