Облік витрат на поліпшення основних засобів.

Облік витрат на поліпшення основних засобів.

Читайте также:
  1. Абіотичний і біотичний кругообіг речовин у природі. Кругообіг основних біогенних елементів у біосфері.
  2. АЛФАВІТНА КНИГА ОБЛІКУ ЗАПОВІТІВ
  3. Амортизація основних засобів
  4. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА 1 ГРН. ПРОДУКЦІЇ
  5. Аналіз динаміки показників ефективності управління поточними витратами готелю “Прем’єр Палац” за 2008-2009 рр.
  6. Аналіз основних показників комерційного банку
  7. Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства

Підвищення ефективності виробництва залежить безпосередньовід забезпеченості підприємства основними засобами. Проблема зношеності основних засобів на промислових підприємствах є дуже актуальною в Україні. Зношеність основних засобів сягає близько 77% загаломпо Україні, у зв’язку з чим кожне підприємство прагне відновлювати початкові можливості об’єктів основних засобів. Така ситуація є однією з причин погіршення показників ефективного використання цих об’єктів. Також можуть виникати труднощі у відображенні таких витрат в системі бухгалтерського обліку. Але, на жаль, на сьогоднішній день в чинному законодавстві та нормативно-правовій базі України не розкрите повністю поняття «ремонт основних засобів» та вимог до відображення в обліку витрат на ремонт основнихзасобів. Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від достовірного облікутаких витрат і економічних вигод, від їх здійснення, від правильного відображення їх у податковому обліку. Має місце неузгодженість фінансового, управлінського та податкового обліку на рівні підприємства. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремим питанням методики та організації обліку витрат на ремонт і поліпшення основних засобів приділялась увага в працях: В.В. Бабича, Л.К. Сука, П.Я. Хомина, С.Ф. Голови, А.У. Жданова, С.Ф. Покропивного, Н.М. Ткаченка, Я.Д. Крупки, І. Павлюка та інших вітчизняних та зарубіжних науковців. Але, незважаючи на це, залишається багато спірних питань, серед яких найважливішими є розбіжності, які стосуються відображення витрат на поліпшення основних засобів у фінансовому та податковому обліку. Недостатній рівень дослідження, актуальність та необхідність вирішення питань, пов’язаних з методикою обліку витрат на ремонт і поліпшення основних засобів зумовили вибір даної теми дослідження.

Головною метою цієї роботи є визначення сутностіпоняття «ремонт і поліпшення основних засобів», аналізособливостейвідображення в бухгалтерському обліку витрат на ремонт основних засобів для визначення перспективних напрямів вдосконалення їх відображення в системі бухгалтерського обліку.

За умов прискореного розвитку економіки та технологічного прогресу необхідним, у процесі здійснення ефективної господарської діяльності,стає підвищення конкурентоспроможності готової продукції підприємств. В даному процесі головну роль відіграє собівартість продукції, вагому частину якої займають амортизаційні відрахування та витрати на ремонт та поліпшення, модернізацію та підтримання в належному стані основних засобів.

Поняття «поліпшення основних засобів» вперше з’явилося в ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», але, як термін, не було визначено. Наразі норми Податкового Кодексу України також не визначають даного терміну. Однак, податковим законодавством поліпшення ідентифікується як поточний та капітальний ремонти, реконструкція, модернізація, технічне переозброєння та інші види робіт, що поліпшують стан основних засобів. У загальному планіпід «ремонтом» розуміють комплекс операцій щодо відновлення справності або працездатності виробів та відновлення ресурсів виробів чи їх частин, тобто після операцій виріб (об’єкт) має бути здатним виконувати задані функції та відповідати вимогам нормативно-технічної документації. Таке розуміння ремонту певною мірою застосовується і до ремонту основних засобів –це комплекс робіт щодо підтримування основних засобів у робочому стані протягом їх корисної експлуатації.

Найпоширенішою ознакою, за якою класифікують ремонтосновних засобів, це залежно від ролі у відтворенні та оновленні засобів, за якою ремонтподіляють на поточний, капітальний та середній.Поточний ремонт –ремонт, який виконується для забезпечення або відновлення працездатності виробу і полягає в заміні і (або) відновленні окремих частин (може виконуватись заявочно або за результатами діагностування агрегатним, знеособленим та іншими методами).З допомогою поточного ремонту усуваються дрібні неполадки, ушкодження, замінюються окремі деталі, попереджається прогресуючий фізичний знос.

Загрузка…

Отже, поточний ремонт не відновлює основні засоби, а лише підтримує їх у робочому стані.Поточний ремонт за видамиробіт поділяють на: поточний профілактичний ремонт, який запланований заздалегідь за часом виконання, обсягами та вартістю виконання робіт та поточний непередбачений ремонт, який виявляється в процесі експлуатації і виконується в терміновому порядку. На виконання поточного профілактичного ремонту планується, як правило, до 75-80 % коштів, виділених на поточний ремонт. Річні й квартальні плани поточного профілактичного ремонту складають за результатами технічного огляду та на основі опису виконаних робіт. На виконання робіт поточного непередбачуваного ремонту передбачаються інші 20-25% витрат, призначених на поточний ремонт.

Капітальний ремонтна підприємстві ТОВ «АК» «Зелена долина», зумовлений нормальним закономірним фізичним зносом основних засобів, у підсумку призводить до оновлення об’єктів основних засобів, і на відміну від поточного, складніший за обсягом виконуваних робіт, потребує значних одноразових витрат і здійснюється значно рідше. Капітальний ремонт є формою відтворення основних засобів та складним за обсягом робіт видом ремонту. Його проведення передбачає комплекс робіт з відновлення справності об’єктів основних засобів, їх повного демонтажу, заміни спрацьованих деталей і вузлів, важливих частин та основних конструкцій. Капітальний ремонт передбачає повне зупинення обладнання на тривалий час. Проводять його з періодичністю понад рік, з інтенсивністю, яка залежить від умов експлуатації об’єктів основних засобів. Економічна доцільність проведення капітального ремонту визначається шляхом порівняння витрат на капітальний ремонт з вартістю об’єктів, що ремонтуються. Капітальний ремонт поділяють на: комплексний капітальний ремонт, який проходить в усій будівлі загалом та при якому передбачається одночасне відновлення зношених конструктивних елементів, обладнання загалом та вибірковий капітальний ремонт, при якому здійснюють ремонт, заміну чи підсилення конструкцій та обладнання, несправність яких може погіршити стан сусідніх конструкцій.Середній ремонт –це ремонт, при якому змінюються зношені деталі, вузли, конструкції обмеженої номенклатури без повного розбирання об’єкта, що ремонтується. Є такі способи виконання ремонту основних засобів: господарський, підрядний та змішаний.

При господарському способі всі роботи з ремонту основних засобів виконуються власними силами суб’єкта господарювання та оплачується за рахунок коштів основної діяльності цього суб’єкта. Підрядний спосіб –це спосіб, за яким роботи по ремонту виконуються підрядником для замовника, за договором підряду на ремонт, що укладається між підрядником та замовником. І змішаним є спосіб, при якому частина ремонтних робіт виконується господарським способом, а частина –підрядним.

Досліджувальне підприємство, а саме ТОВ «АК» «Зелена долина», використовує змішаний спосіб ремонту основних засобів. Та як по словах головного бухгалтера, це набагато ефективніше ніж, використовувати якись метод із вище названих.

Бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з ремонтом та поліпшенням основних засобів, врегульовано у П(с)БО 7 «Основні засоби» та Розділом 6 «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів», а також п.146.11 та п.146.12 Податкового Кодексу України. Законодавством передбачено, що первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням та ремонтом об’єктів, визначену в порядку, встановленому податковим законодавством. Тобто, витрати на ремонт можна розподілити таким чином:-ремонтні витрати в розмірі 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації на початок звітного року,включати до витрат відповідного звітного періоду;-решту витрат –відносити на збільшення вартості основних засобів і амортизувати. Як бачимо, маємо чергову спробу наближення бухгалтерського та податкового обліку.

Отже, ремонтні витрати можна одразу в повному обсязі відносити до витрат або частково включити до вартості і амортизувати. Розподіл та відображення в бухгалтерському обліку витрат на поліпшення та ремонт основних засобів, згідно з П(с)БО 7, здійснюється за такими напрямами витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта основних засобів;) витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання. Витрати, що пов’язані з поліпшенням об’єктів основних засобів повинні акумулюватися за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» на окремих субрахунках (631, 685, 377, 66, 65), а по закінченню всіх робіт списуватися з кредиту рахунку 15 у дебет рахунку 10 «Основні засоби» відповідно до кожного об’єкту, що підлягав поліпшенню. Чітку класифікацію робіт щодо обслуговування, технічного огляду та нагляду за основними засобами підприємства можуть розробити самі. У бухгалтерському обліку витрати на ремонт відображаються дебетом рахунку 23 «Виробництво», або рахунків класу 8 «Витрати за елементами» (80, 81, 82, 84) та класу 9 «Витрати діяльності» (92, 93, 94), а вподатковому обліку згідно з Кодексом можуть бути віднесені до складу загальновиробничих витрат (п.138.10.1), адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством (п.138.10.2), та до складу витрат на збут (п.138.10.3).Згідно з Податковим Кодексом України, суми витрат, пов’язаних з ремонтом і поліпшенням, у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відносяться до витрат поточного звітного податкового періоду. Варто зауважити, що у податковому обліку до поліпшення основних засобів відносять як поточний, так і капітальний ремонт. Аналітичний облік витрат на капітальний ремонт господарським способом ведеться у розрізі як видів витрат, так і за кожним об’єктом при позамовному методі у розрізі статей витрат, за підрядного методу витрати на поточні ремонти та обслуговування відносяться безпосередньо на об’єкти їх виконання. Доцільним є відображення в бухгалтерському обліку витрат на ремонт з погляду не лише на його вид, а й до його вартості. Адже навіть незначне усунення пошкоджень шляхом заміни деталей може вплинути на фінансовий результат періоду, у якому воно здійснювалось. Тому кожному підприємству необхідно, з огляду на свій фінансово-господарський стан і особливості діяльності, встановити межу істотності витрат на ремонт. Якщо собівартість ремонтних робіт буде менше встановленого критерію, то всю суму можна відразу віднести на витрати діяльності; якщо ж більше –то розподілити рівними частинками між суміжними періодами. Але якщо ці витрати у разі перевищення 10% ліміту розподілялися пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об’єктів основних фондів групи 1, то згідно з Кодексом вже не треба розподіляти, а віднести конкретні суми на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт чи поліпшення. Тобто, кожну суму поліпшення потрібно ідентифікувати з об’єктом, для чого потрібно складати відповідний кошторис на проведення ремонту того чи іншого об’єкту. До цього кошторису треба віднести матеріали, використані при проведенні ремонту, послуги сторонніх підрядників або зарплату, з нарахуваннями до неї, власних працівників, які були задіяні в проведенні таких ремонтних робіт. У разі неможливості складання кошторисів, з метою ідентифікації проведених ремонтів пооб’єктно можливо чітко вказувати на об’єкт ремонту в таких документах як: Акт на списання матеріалів, вимогах на відпускання матеріалів зі складу та інших первинних документах, які можуть бути встановлені самим підприємством, котрі будуть складатися відповідальними за проведення ремонтів основних засобів та своєчасно подаватися до бухгалтерії для відображення їх в бухгалтерському та податковому обліках.


Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 4 = 2