Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» кореспондує

Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» кореспондує

Читайте также:
  1. Бюджетне фінансування
  2. Гідравлічний розрахунок трубопроводів
  3. ДІЛЕР – це посередник, що здійснює перепродаж товарів від свого імені і за свій рахунок.
  4. КОНСИГНАТОР — це юридична або фізична особа, яка приймає на себе зобов’язання виконувати доручення по організації консигнаційної торгівлі від свого імені і за рахунок консигнанта.
  5. Нетрадиційні методи фінансування
  6. Політика індустріалізації: суть, джерела фінансування, методи здійснення, наслідки. Перші п’ятирічки.
  7. Попередній розрахунок і конструювання валу
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
«Капітальні інвестиції» «Основні засоби»
«Каса» «Інші необоротні матеріальні активи»
«Рахунки в банках»
«Розрахунки з різними дебіторами» «Нематеріальні активи»
«Капітальні інвестиції»
«Довгострокові біологічні активи»
«Додатковий капітал» «Виробничі запаси»
«Довгострокові позики»
«Короткострокові позики» «Поточні біологічні активи»
«Розрахунки за податками й платежами»
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»
«Розрахунки з оплати праці»
«Доходи майбутніх періодів» «Каса»
«Інший операційний дохід» «Рахунки в банках»
«Розрахунки з покупцями та замовниками»
«Розрахунки з різними дебіторами»
«Довгострокові позики»
«Інші доходи» «Короткострокові позики»
«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
«Розрахунки за податками й платежами»
«Розрахунки за іншими операціями»
«Податок на прибуток»

Рахунок 49 «Страхові резерви»

Рахунок 49 «Страхові резерви» призначено для узагальнення інформації про рух коштів страхових резервів. Рахунок 49 використовується підприємствами, які є страховиками відповідно до Закону України «Про страхування» і в передбаченому порядку формують страхові резерви.

Рахунок 49 «Страхові резерви» має такі субрахунки:

491 «Технічні резерви»

492 «Резерви із страхування життя»

493 «Частка перестраховиків у технічних резервах»

494 «Частка перестраховиків у резервах із страхування життя»

495 «Результат зміни технічних резервів»

496 «Результат зміни резервів із страхування життя»

На субрахунках 491 «Технічні резерви», 493 «Частка перестраховиків у технічних резервах», 495 «Результат зміни технічних резервів» узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів незароблених премій та інших технічних резервів.

На субрахунках 492 «Резерви із страхування життя», 494 «Частка перестраховиків у резервах із страхування життя», 496 «Результат зміни резервів із страхування життя» узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів довгострокових зобов’язань (математичних резервів) і резервів належних виплат страхових сум.

Аналітичний облік резервів здійснюється за їх видами.

Обчислена на звітну дату сума страхових резервів відображається за кредитом субрахунків обліку страхових резервів і дебетом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.

За дебетом субрахунків обліку страхових резервів відображається сума страхових резервів на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін страхових резервів.

Обчислена на звітну дату сума часток перестраховиків у страхових резервах відображається за дебетом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах і кредитом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.

За кредитом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах відображається сума часток перестраховиків у страхових резервах на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін цих страхових резервів.

Щомісяця сальдо субрахунків обліку результатів змін страхових резервів списується у порядку закриття в кореспонденції з кредитом субрахунка 719 «Інші доходи від операційної діяльності» або дебетом субрахунка 949 «Інші витрати операційної діяльності», за винятком результату зміни резервів незароблених премій, сальдо якого щомісяця списується у порядку закриття на субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».


Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 2 = 2